REIT

ผมเคยได้สรุปความน่าสนใจของกองทุนประเภท Property Fund, REIT, Infrastructure Fund ไว้ในบทความก่อนหน้านี้ เลือกหุ้นให้พ่…