REIT

ผมเคยได้สรุปความน่าสนใจของกองทุนประเภท Property Fund, REIT, Infrastructure Fund ไว้ในบทความก่อนหน้านี้ เลือกหุ้นให้พ่…
พ่อแม่เริ่มเกษียณจากงานประจำแล้ว คำถามที่สำคัญคือเราจะบริหารเงินของพ่อแม่อย่างไรไม่ให้ท่านจำเป็…